Czym jest makroekonomia?

Mikroekonomia bada wielkości zbiorcze gospodarki jako całość, nie zajmując się pojedynczymi podmiotami, jak robi to mikroekonomia. Dodatkowo, do najważniejszych działań makroekonomicznych zalicza się dzielenie dochodów narodowych.

Makroekonomia – czym konkretnie zajmuje się ta dziedzina ekonomii?

Prawidłowości gospodarcze zależą od wielu indywidualnych czynników. Ich opisywaniem zajmuje się mikroekonomia, której zadaniem jest zdiagnozowanie, w jaki sposób decyzje jednostki wpływają na całościowy kształt gospodarki. Makroekonomia patrzy na gospodarkę od drugiej strony – już jako wynikową tych indywidualnych czynników. Do jej szczególnych zainteresowań należy opisywanie, jak powstaje dochód narodowy i jak dokonuje się jego podziału. Co więcej, zajmuje ją, jak decyzje banku centralnego i polityka gospodarcza państwa wpływa na takie zagadnienia jak inflacja, bezrobocie, bilans płatniczy i inwestycje narodowe.

Makroekonomia – początki dziedziny

Początków rozpatrywania ekonomii państw należy dopatrywać się już w XVI wieku. Już mniej więcej od tego czasu starano się rozpatrywać poszczególne rynki z perspektywy państw, jednak dużą wagę przykładano do indywidualnych czynników ekonomicznych. Dopiero w latach 30-tych XX wieku narodziło się spojrzenie makroekonomiczne. Było pokłosiem lat 20-tych i wielkiego kryzysu ekonomicznego, który miał wtenczas miejsce. Masowe bezrobocie i sam kryzys zmusiły ekonomistów do spojrzenia szerzej na zjawiska rządzące gospodarką w celu ich zrozumienia i złagodzenia skutków bieżącej sytuacji.

Dotychczasowe teorie ekonomiczne totalnie w tym celu nie znajdywały zastosowania, ponieważ głosiły, że poziom podaży produkcji w danym kraju określa jednocześnie całkowite rozmiary popytu. W takim ujęciu, nadprodukcja nie była możliwa. Według twórców makroekonomii, fakty lat 30-tych stawały w zupełnej sprzeczności względem teorii, dlatego należało przemyśleć ją od nowa. To wtedy narodziły się nowe poglądy na prawo popytu i prawo podaży.

Prawo popytu w ujęciu makroekonomicznym

Popyt i podaż to terminy, które szczegółowo omawiane są w mikroekonomii. Z perspektywy mikroekonomicznej, prawo popytu mówi, że wielkość popytu jest funkcją ceny produktu i jest on wyznaczany na podstawie konkretnych determinant. Tymczasem z perspektywy makroekonomicznej, prawo popytu mówi, że wielkość popytu na wszystkie produkty, które wytwarza dana gospodarka, jest funkcją generalnego poziomu cen w tej konkretnej gospodarce.

Prawo podaży w ujęciu makroekonomicznym

Prawo podaży mówi, że wielkość podaży konkretnego towaru zwiększa się wraz ze wzrostem jego ceny. Natomiast jeśli cena maleje, zmniejsza się także podaż. Poziom wielkości podaży, podobnie jak ma to miejsce w przypadku popytu, nie jest zależne tylko i wyłącznie od samej ceny produktu, ale z perspektywy makroekonomicznej nie są rozpatrywane czynniki jednostkowe.

Makroekonomia, jako nauka bazująca na agregatach, bada zależności między globalnymi rynkami oraz m.in. tym, jak globalny popyt wpływa na kształtowanie się podaży produkcji w poszczególnych państwach.